10 stycznia 2024

Informacja o kandydacie do tytułu honorowego profesora oświaty 

Rzeszów, 2024-01-10

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                   
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów             

ERA.5862.1.2024.JM                                               

Informacja o kandydacie do  tytułu honorowego profesora oświaty 

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017) wnioski o nadanie nauczycielom tytułu honorowego profesora oświaty wraz z uzasadnieniem zawierającym opis dorobku zawodowego kandydatów składają do Kapituły organy sprawujące nadzór pedagogiczny.

Na podstawie art. 9i ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005.) tytuł honorowy profesora oświaty może otrzymać nauczyciel dyplomowany, który posiada co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy.

Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty ocenia dorobek zawodowy kandydata, biorąc pod uwagę w szczególności (§6 ww. rozporządzenia):

 1. jakość pracy prowadzonej z uczniami, w tym:
  a) osiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczniami, w tym osiągnięcia w pracy
  z uczniami niepełnosprawnymi lub z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
  b) wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki
  w gimnazjum, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  c) osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach;
 2. pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, w tym:
  a) stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy,
  b) dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym,
  c) pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie oświaty, systemie pomocy społecznej lub postępowaniach w sprawach nieletnich;
 3. wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata, w tym:
  a) wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami,
  b) umiejętność stawiania wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym rozwojem,
  c) wysoki poziom kultury języka.

Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:

 1. opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli;
 2. uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki;
 3. znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli;
 4. publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.

Na końcu wniosku należy wskazać trzy najważniejsze osiągnięcia w dorobku zawodowym nauczyciela.

Nauczyciele zainteresowani uzyskaniem tytułu profesora oświaty mogą przekazywać informacje o swoich osiągnieciach, w formie opisu, w nieprzekraczalnym terminie do 16 lutego 2024 r. do Kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie lub przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (decyduje data stempla pocztowego) oraz w formie elektronicznej (plik Word) na adres: jmieszkowicz@ko.rzeszow.pl

Informacja powinna być sporządzona komputerowo: opisy osiągnięć nauczyciela należy sporządzić w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

Wzór informacji stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Osoby, którym zostaną przyznane tytuły, zostaną powiadomione i zaproszone na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, organizowaną w październiku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Dodatkowych informacji udziela Pani:
Joanna Mieszkowicz
główny specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
nr telefonu: 17 867 11 14.

 

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Kurator Oświaty.

Administrator podane dane przetwarzać będzie w celu przeprowadzenia postepowania w  sprawie o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty w roku 2024.

Podanie danych jest niezbędne do realizacji ww. celu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna na:

www.ko.rzeszow.pl/rodo/profesoroswiaty.pdf

 

Załączniki

Wzór informacji - plik MS Word
Data: 2024-01-10, rozmiar: 16 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter