6 grudnia 2019

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Rzeszów, 2019-12-06

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                 
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów             

ERA.5832.14.2019                                                  

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy składać do dnia 31 stycznia 2020 r.

Zasady nadawania Medali Komisji Edukacji Narodowej reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania ,,Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r. Nr 99, poz. 1073 z późn. zm.).

W przypadku wniosku dla nauczyciela w rubryce nr 7 podpis i imienną pieczątkę oraz pieczątkę szkoły z aktualnym adresem składa dyrektor szkoły, a w przypadku złożenia wniosku dla dyrektora szkoły lub placówki odpowiednio organ prowadzący.

Wniosek należy wypełnić do rubryki nr 8 włącznie (po ostatnim zdaniu uzasadnienia  należy umieścić imienną pieczęć i podpis podmiotu sporządzającego wniosek). Rubrykę nr 9 wypełnia kurator oświaty.

Na początku uzasadnienia wniosku należy wpisać staż pracy. Uzasadnienie powinno zawierać konkretne osiągnięcia kandydata. Należy unikać opisywania kariery zawodowej i cech osobowości kandydata. Tekst uzasadnienia powinien prezentować osiągnięcia określone w czasie (należy uwzględnić terminy – daty realizowanych zadań i osiągnięć). Nie należy podawać imion i nazwisk uczniów – podopiecznych nauczyciela.

Wniosek dla nauczyciela musi być pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną. Informację o opinii i dacie posiedzenia rady pedagogicznej należy podać w ostatnim zdaniu uzasadnienia. Do wniosku należy dołączyć uwierzytelnioną kserokopię uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie zaopiniowania wniosku. Uchwała powinna zawierać informację, ilu członków liczy Rada Pedagogiczna, ilu było za, ilu przeciw, ilu wstrzymało się.

Odpowiedzialność za poprawne sporządzenie wniosku zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym spoczywa na wnioskodawcy.

Nie należy dołączać dodatkowych kartek z uzasadnieniem.

Do wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej nie załącza się „zapytania o udzielenie informacji o osobie”. 

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Wniosek należy wypełnić dwustronnie (jedna kartka) w 2 egzemplarzach i złożyć w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie lub przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.

Szczegółowych informacji na temat sporządzania wniosków udziela Pani Joanna Mieszkowicz starszy specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pod numerem telefonu: 17 867 11 14.


Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Kurator Oświaty.

Administrator podane dane przetwarzać będzie w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Podanie danych jest niezbędne do realizacji ww. celu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna na:

www.ko.rzeszow.pl/rodo/medalKEN.pdf

 

Załączniki

Wzór wniosku
Data: 2019-12-06, rozmiar: 15 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter