8 lutego 2017

Nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Do nagrody mogą być zgłaszani nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej 2 lata, posiadają wyróżniającą ocenę pracy oraz spełniają kryteria wymienione w § 2 ust. 3 w/w rozporządzenia.

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2017-02-08

ERA. 5831.1.2017

Państwo
Marszałek Województwa,
Prezydenci, Starostowie,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych
województwa podkarpackiego

Uprzejmie Państwa informuję, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. Nr 131, poz.1078) z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, przyznawane są nagrody kuratora oświaty.

Do nagrody mogą być zgłaszani nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej 2 lata, posiadają wyróżniającą ocenę pracy oraz spełniają kryteria wymienione w § 2 ust. 3 w/w rozporządzenia.

Uzasadnienie wniosku powinno prezentować konkretne dokonania kandydatów określone w czasie. Treść całego wniosku wraz z uzasadnieniem powinna zmieścić się na jednej kartce, dwustronnie zadrukowanej. Do wniosku o przyznanie nagrody dla nauczyciela (nie dotyczy wniosku dla dyrektora) należy dołączyć opinię rady pedagogicznej (odrębna kartka).

Przypominam, że wnioski o przyznanie nagrody dla nauczyciela zatrudnionego w szkole/placówce składa dyrektor szkoły/placówki, a dla dyrektora szkoły organ prowadzący.

Wnioski (1 egzemplarz) o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Wnioski nadesłane po terminie oraz zawierające błędy nie będą rozpatrywane. Szczegółowych informacji na temat sporządzania wniosków udziela Pani Joanna Mieszkowicz – specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pod numerem telefonu: 17 867 11 14.

Podkarpacki Kurator Oświaty

Małgorzata Rauch

Załącznik – plik MS Word

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter