9 grudnia 2020

Składanie wniosków o nadanie odznaczeń i medali

Rzeszów, 10.11.2020 r.

ERA.5832.17.2020

Szanowni Państwo,

informuję, że wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych można składać do Podkarpackiego Kuratora Oświaty do 31 grudnia 2020 r.

Dokumentacja dotycząca orderów i odznaczeń państwowych powinna zawierać:

1. Wniosek (w jednym egzemplarzu) dotyczący kandydata, przygotowany na obowiązującym aktualnie formularzu, wypełniony dwustronnie na jednej kartce (wzór zał. nr 1 albo zał. nr 2), uzasadnienie wniosku należy wypełnić czcionką nie mniejszą niż 10, ale nie drukowanymi literami.

Zwracam uwagę na właściwe kwalifikowanie stopnia Medalu w stosunku do stażu pracy (osobę z  36- letnim stażem pracy kwalifikuje się do Medalu Złotego, a nie Srebrnego czy Brązowego).

Wypełnianie poniżej wskazanych numerów rubryk należy do jednostek organizacyjnych sporządzających wnioski – dot. rubryki nr 19 (lub nr 19 i 20 w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę).

UWAGA!!! Jednostki organizacyjne sporządzające wnioski w rubryce nr 21 (Medal za Długoletnią Służbę) wpisują wyłącznie nazwę stopnia odznaczenia, a w przypadku Orderu – Odznaczenia w rubryce nr 20 wyłącznie nazwę klasy orderu lub stopnia odznaczenia.

2. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie wypełnione według wzoru zał. nr 3):

– nazwą i adresem podmiotu kierującego zapytanie (Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch.Szucha 25, 00-918 Warszawa)
– datą wystawienia (19.03.2021)
– nr pesel
– w punktach od 1 do 11 oraz 12.1.

3. Wypełniony plik Excel „Dane osoby typowanej do odznaczenia”(zał. nr 4), przesłany tylko drogą elektroniczną na adres: aciasnocha@ko.rzeszow.pl

Odpowiedzialność za poprawne sporządzenie wniosku, zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym, spoczywa na wnioskodawcy.

Ponadto przypominam, że zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych regulują następujące przepisy:

  1. ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach ( tj. U. 2020, poz. 138),
  2. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów ( Dz.U. z 2004 r., Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.),
  3. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. 2014, poz. 64).
  4. ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1158),
  5. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1025 z późn. zm.),

W sprawach związanych z odznaczeniami proszę kontaktować się z Anną Ciasnochą nr tel.:17 867 11 14.

Obowiązujące wnioski i załączniki:

Zał. Nr 1
Wniosek o nadanie orderu – odznaczenia – plik MS Word + wzór wypełnienia

Zał. Nr 2
Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę – plik MS Word + wzór wypełnienia

Zał. Nr 3
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie – plik MS Word + wzór wypełnienia

Zał. Nr 4
Dane osoby typowanej do odznaczenia – plik MS Excel

Podkarpacki Kurator Oświaty  
       Małgorzata Rauch

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Kurator Oświaty.
Administrator podane dane przetwarzać będzie w celu rozpatrzenia wniosku o order i odznaczenie państwowe.
Podanie danych jest niezbędne do realizacji ww. celu.
Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna na: www.ko.rzeszow.pl/rodo/odznaczeniapanstwowe.pdf

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter