12 grudnia 2017

Składanie wniosków o nadanie odznaczeń i medali

Informuję, że wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych można składać do Podkarpackiego Kuratora Oświaty do 12 stycznia 2018 r.

Dokumentacja dotycząca orderów i odznaczeń państwowych powinna zawierać:

  1. Pismo przewodnie zawierające informację o opinii rady pedagogicznej, w przypadku składania więcej niż jednego wniosku wystarczy jedno pismo przewodnie do wszystkich składanych wniosków.
  2. Wniosek (w jednym egzemplarzu) dotyczący kandydata, przygotowany na obowiązującym aktualnie formularzu wypełniony dwustronnie na jednej kartce (wzór zał. nr 1 albo zał. nr 2), uzasadnienie wniosku wypełniamy czcionką nie mniejszą niż 10 ale nie drukowanymi literami.
  3. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie wypełnione w punktach od 1 do 11 oraz 12.1, bez wpisywania daty, bez pieczęci nagłówkowej i podpisu dyrektora. Z zapytaniem o udzielenie informacji do Krajowego Rejestru Karnego wystąpi Ministerstwo Edukacji Narodowej (wzór zał. nr 3).
  4. Wypełniony plik Excel „Dane osoby typowanej do odznaczenia”, przesłany tylko drogą elektroniczną na adres: aciasnocha@ko.rzeszow.pl

Uprzejmie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe przygotowanie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. Wnioski sporządzone z uchybieniami nie będą rozpatrywane.

Ponadto przypominam, że zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych regulują następujące przepisy:

  1. ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach ( Dz.U. z 2015 r., poz. 475 z późn. zm.),
  2. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów ( Dz.U. z 2004 r., Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.),
  3. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. 2014, poz. 64).
  4. ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1036 z poźn. zm.),
  5. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1025 z późn. zm.),

W sprawach związanych z odznaczeniami proszę kontaktować się z Anną Ciasnochą nr tel.: 17 867 11 14.

 Podkarpacki Kurator Oświaty

      Małgorzata Rauch

 

Zał. Nr 1
Wniosek o nadanie orderu – odznaczenia
 – plik MS Word + wzór wniosku

Zał. Nr 2
Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę
– plik MS Word + wzór wypełnienia

Zał. Nr 3
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
– plik MS Word + wzór wypełnienia

Zał. Nr 4
Dane osoby typowanej do odznaczenia
– plik MS Excel

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter