12 grudnia 2016

Wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Zasady nadawania Medali Komisji Edukacji Narodowej reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania ,,Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r. Nr 99, poz. 1073 z późn. zm.).

Rzeszów, 2016-12-12

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

ERA.5832.13.2016

Państwo
Marszałek Województwa,
Prezydenci, Starostowie,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych
województwa podkarpackiego

Uprzejmie Państwa informuję, że wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej, należy składać do dnia 31 stycznia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Zasady nadawania Medali Komisji Edukacji Narodowej reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania ,,Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r. Nr 99, poz. 1073 z późn. zm.).

Uzasadnienie wniosku powinno wskazywać konkretne osiągnięcia kandydata. W treści uzasadnienia należy umieścić informację o stażu pracy. Wniosek dla nauczyciela musi być pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną. Informację o opinii i dacie posiedzenia rady pedagogicznej należy podać w ostatnim zdaniu uzasadnienia.

W przypadku wniosku dla nauczyciela w rubryce nr 7 podpis i imienną pieczątkę oraz pieczątkę szkoły z aktualnym adresem składa dyrektor szkoły, a w przypadku złożenia wniosku dla dyrektora szkoły lub placówki odpowiednio organ prowadzący.

Wniosek należy wypełnić do rubryki nr 8 włącznie. Rubrykę nr 9 wypełnia kurator oświaty lub organ prowadzący.

Do wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej nie załącza się „zapytania o udzielenie informacji o osobie”.

Druk wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Wniosek należy wypełnić dwustronnie (jedna kartka) i w 2 egzemplarzach przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2017 r.

Szczegółowych informacji na temat sporządzania wniosków udziela Pani Joanna Mieszkowicz – specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pod numerem telefonu:  17 867 11 14.

Podkarpacki Kurator Oświaty

        Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter