1 grudnia 2016

Wnioski o nadanie orderu lub odznaczenia

W trosce o prawidłowe sporządzenie wniosków przypominam Państwu podstawy prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych.

Rzeszów, 2016-12-01

Podkarpacki Kurator Oświaty
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
                                                                                  
ERA.5832.12.2016

Państwo
Marszałek Województwa, Prezydenci,
Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych
województwa podkarpackiego

Uprzejmie informuję, że termin składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, wręczanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej, upływa z dniem 31 grudnia 2016 r. 

W trosce o prawidłowe sporządzenie wniosków przypominam Państwu podstawy prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych:

 1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. z 2015 r. poz. 475 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743, z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. 2014, poz. 64).
 4. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. 2015 r., poz. 1036), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015  r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1025).

Kryteria przyznawania orderów i odznaczeń państwowych:

Order Odrodzenia Polski jest nadawany osobom, które zasłużyły się Polsce zwłaszcza poprzez:

 1. Wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej.
 2. Szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju.
 3. Szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną.
 4. Wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom, a także za:

 1. Ofiarną działalność publiczną.
 2. Ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Wnioski o nadanie orderu lub odznaczenia /wzór zał. nr 1/ powinny zawierać szczegółową informację o zasługach i osiągnięciach kandydata, jeżeli kandydat otrzymał wcześniej odznaczenie muszą być to zasługi po otrzymaniu ostatniego orderu lub odznaczenia.

Krzyż Zasługi tego samego stopnia może być nadany  tej samej osobie dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata.

Medal za Długoletnią Służbę jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę /wzór zał. nr 2/ powinny zawierać szczegółową informację o zasługach i osiągnięciach kandydata, jeżeli kandydat otrzymał wcześniej odznaczenie muszą być to zasługi po otrzymaniu ostatniego orderu lub odznaczenia. Nie należy zamieszczać życiorysów, przebiegu pracy zawodowej; piastowane funkcje i zajmowane stanowiska mają znaczenie tylko wtedy, gdy związane są z nimi konkretne dokonania i osiągnięcia. We wnioskach na Medal za Długoletnią Służbę należy podać ilość lat pracy zawodowej kandydata (ogółem). Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania. W szczególności należy pamiętać o trójstopniowym podziale Medalu za Długoletnią Służbę i obowiązującej zasadzie, że wniosek o nadanie Medalu przedstawia się nie wcześniej niż po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień, po 20 latach pracy zawodowej do odznaczenia na II stopień oraz po 10 latach pracy zawodowej do odznaczenia na III stopień. Zwracam uwagę na bardzo częste błędy w tym obszarze, polegające m.in. na nieodpowiednim kwalifikowaniu stopnia Medalu w stosunku do stażu pracy danej osoby (np. przedkładanie wniosku o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnia Służbę osobie z 36- letnim stażem pracy, itp.).

Nie wypełniamy rubryki „nr rejestru” oraz „nr pozycji w notatce lub wykazie” (na pierwszej stronie) oraz 20-22, a w przypadku Medali za Długoletnią Służbę 21-22. Tekst uzasadnienia musi być zawarty w całości w rubryce 18 wniosku. Nie ma formalnych przeszkód do wystąpienia o odznaczenie dla osób, których wnioski w ubiegłym roku nie zostały pozytywnie rozpatrzone, pod warunkiem ponownego, prawidłowego uzasadnienia (z informacją o aktualnej opinii rady pedagogicznej).

Wnioski wydrukowane dwustronne (na jednej kartce) należy sporządzić w 2 egzemplarzach (nie zszywać).
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie należy wypełnić w punktach od 1 do 11 oraz 12.1. Podmioty sporządzające wnioski nie kierują „Zapytania … „ do Krajowego Rejestru Karnego, nie wpisują daty, nie podpisują i nie stemplują. Wypełniony druk „Zapytania …” według ww. wskazówek należy dołączyć do wniosku przekazywanego do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Do każdego wniosku należy dołączyć następującą dokumentację:

 1. Pismo przewodnie zawierające informację o opinii rady pedagogicznej oraz  ocenie pracy kandydata.
 2. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” wypełnione w punktach od 1 do 12.1. /wzór nr 3/.
 3. Wypełniony plik Excel „Dane osoby typowanej do odznaczenia”, przesłany tylko drogą elektroniczną na adres: aciasnocha@ko.rzeszow.pl.
 4. Do wniosków o nadanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski należy dodatkowo dołączyć notatkę informacyjną szerzej opisującą osiągnięcia zawarte w uzasadnieniu wniosków.

W związku z tym, proszę wnioskodawców, którzy są odpowiedzialni za prawidłowe sporządzenie wniosków o dochowanie należytej staranności przy ich sporządzaniu.

Wnioski należy przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. /decyduje data stempla pocztowego/.

Szczegółowych informacji na temat sporządzania wniosków udziela Pani Anna Ciasnocha numer telefonu: (17) 867-11-14.

Podkarpacki Kurator Oświaty

Małgorzata Rauch

Zał. Nr 1 – Wniosek o nadanie orderu – odznaczenia – plik MS Word + wzór wypełnienia

Zał. Nr 2 – Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę – plik MS Word + wzór wypełnienia

Zał. Nr 3 – Zał. Nr 3 – Zapytanie o udzielenie informacji o osobie – plik MS Word + wzor wypełniania

Zał. Nr 4 – Zał. Nr 4 – Dane osoby typowanej do odznaczenia – plik MS Excel

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter