10 stycznia 2022

Wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty

Rzeszów, 2022-01-10

ERA.5862.1.2022.JM                                              

Państwo
Marszałek Województwa,
Prezydenci, Starostowie,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół i Placówek Oświatowych,
Związki Zawodowe zrzeszające nauczycieli
województwa podkarpackiego

Wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty należy składać do 18 lutego 2022 r.

Na podstawie art. 9i ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), tytuł honorowy profesora oświaty może otrzymać nauczyciel dyplomowany, który posiada co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017) wnioski o nadanie nauczycielom tytułu honorowego profesora oświaty wraz z uzasadnieniem zawierającym opis dorobku zawodowego kandydatów składają do Kapituły organy sprawujące nadzór pedagogiczny.

Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty ocenia dorobek zawodowy kandydata, biorąc pod uwagę w szczególności (§ 6 ww. rozporządzenia):

1) jakość pracy prowadzonej z uczniami, w tym:

a) osiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczniami, w tym osiągnięcia w pracy z uczniami niepełnosprawnymi lub z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,

b) wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

c) osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach;

2) pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, w tym:

a) stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy,

b) dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym,

c) pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie oświaty, systemie pomocy społecznej lub postępowaniach w sprawach nieletnich;

3) wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata, w tym:

a) wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami,

b) umiejętność stawiania wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym rozwojem,

c) wysoki poziom kultury języka.

Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:

1) opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli;

2) uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej,

nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki;

3) znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli;

4) publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.

Na końcu wniosku należy wskazać trzy najważniejsze osiągnięcia w dorobku zawodowym nauczyciela.

Odpowiedzialność za poprawne sporządzenie wniosku zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym spoczywa na wnioskodawcy.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zgłoszenia może dokonać zainteresowany nauczyciel  albo inny podmiot zgłaszający:

– dyrektor szkoły lub placówki oświatowej,

– organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową,

– związki zawodowe zrzeszające nauczycieli,   

– inne podmioty działające na rzecz oświaty.

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 18 lutego 2022 r.
w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie lub przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (decyduje data stempla pocztowego) oraz w formie elektronicznej (plik Word) na adres: jmieszkowicz@ko.rzeszow.pl

Wnioski powinny być sporządzone komputerowo: opisy osiągnięć nauczyciela należy sporządzić w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

Do wniosku należy dołączyć:

– uwierzytelnioną kserokopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,

zaświadczenie odpowiednio dyrektora szkoły albo organu prowadzącego szkołę o zatrudnieniu w dniu zgłoszenia oraz spełnianiu przez kandydata warunku dotyczącego wymaganego co najmniej 20-letniego okresu pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letniego okresu pracy jako nauczyciel dyplomowany.

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Joanna Mieszkowicz główny specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, nr telefonu: 17 867 11 14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Kurator Oświaty.

Administrator podane dane przetwarzać będzie w celu przeprowadzenia postepowania w  sprawie o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty w roku 2022.

Podanie danych jest niezbędne do realizacji ww. celu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna na:

www.ko.rzeszow.pl/rodo/profesoroswiaty.pdf

 

Załączniki

Wzór wniosku - profesor oświaty
Data: 2022-01-10, rozmiar: 17 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter