8 grudnia 2016

Wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty

Zgodnie z zapisem art. 9i ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.), tytuł honorowy profesora oświaty może otrzymać nauczyciel dyplomowany, który posiada co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany  oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy.

Rzeszów, 2016-12-08

Podkarpacki Kurator Oświaty
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

ERA.5862.40.2016

Państwo
Marszałek Województwa,
Prezydenci, Starostowie,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół
i Placówek Oświatowych
województwa podkarpackiego

Uprzejmie informuję zainteresowanych nauczycieli, że wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty należy składać do 15 stycznia 2017 r.

Zgodnie z zapisem art. 9i ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.), tytuł honorowy profesora oświaty może otrzymać nauczyciel dyplomowany, który posiada co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany  oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz.U. Nr 163, poz. 1017) wnioski o nadanie nauczycielom tytułu honorowego profesora oświaty wraz z uzasadnieniem zawierającym opis dorobku zawodowego kandydatów składają do Kapituły organy sprawujące nadzór pedagogiczny.

Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty ocenia dorobek zawodowy kandydata, biorąc pod uwagę w szczególności:
1) jakość pracy prowadzonej z uczniami, w tym:
a) osiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczniami, w tym osiągnięcia
w pracy z uczniami niepełnosprawnymi lub z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
b) wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
c) osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach;
2) pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, w tym:
a) stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy,
b) dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym,
c) pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie oświaty, systemie pomocy społecznej lub postępowaniach w sprawach nieletnich;
3) wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata, w tym:
a) wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami,
b) umiejętność stawiania wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym rozwojem,
c) wysoki poziom kultury języka.

Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:
1) opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli;
2) uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki;
3) znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli;
4) publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.

Na końcu wniosku nauczyciel powinien wskazać trzy najważniejsze swoje osiągnięcia w dorobku zawodowym.

Nauczyciele dyplomowani zainteresowani uzyskaniem tytułu honorowego profesora oświaty, powinni złożyć odpowiednie wnioski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2017 r. /decyduje data stempla pocztowego/, których wzór stanowi załącznik do niniejszego pisma na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów oraz w formie elektronicznej na adres: jmieszkowicz@ko.rzeszow.pl

Wnioski powinny być sporządzone komputerowo; opisy osiągnięć nauczyciela należy sporządzić w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Za dane zawarte w informacji dotyczącej kandydata odpowiada: w przypadku nauczyciela – dyrektor szkoły, w odniesieniu do wniosku dyrektora szkoły – osoba działająca z upoważnienia organu prowadzącego szkołę.

Dodatkowych informacji na temat sporządzania wniosków udziela Joanna Mieszkowicz, pod numerem telefonu: (0-17) 867-11-14.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Załącznik – informacja o kandydacie – formularz

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter