27 lipca 2017

Opiniowania aneksu organizacji – informacje

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi opiniowania aneksu organizacji przez związki zawodowe i rady pedagogiczne wyjaśniam:

zgodnie z art. 110 ust 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59), cytuję:
1. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.
2. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowychbędących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.

zgodnie z art. 41 ust. 2  ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.2016.1943 t.j.), cytuję:

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły lub placówki,
 w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

Przypominam, iż zgodnie z paragrafem 17 ust. 4 i ust. 8 pkt. 1 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U.2017.649), cytuję:

§ 17.4. Dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę lub przedszkole.

§ 17.8. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do dnia 30 września:
1) opinie, o których mowa w ust. 4 i 6, są wydawane w terminie 4 dni od dnia otrzymania zmian; 

Reasumując opinię związków zawodowych i rady pedagogicznej dyrektorzy przekazują wraz z arkuszem organizacji/aneksem, wyłącznie do organów prowadzących. Organy prowadzące nie mają obowiązku ustawowego przekazania tychże opinii do Organu Nadzoru Pedagogicznego.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata  Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter