27 lipca 2017

Opiniowania aneksu organizacji – informacje

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi opiniowania aneksu organizacji przez związki zawodowe i rady pedagogiczne wyjaśniam:

zgodnie z art. 110 ust 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59), cytuję:
1. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.
2. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowychbędących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.

zgodnie z art. 41 ust. 2  ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.2016.1943 t.j.), cytuję:

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły lub placówki,
 w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

Przypominam, iż zgodnie z paragrafem 17 ust. 4 i ust. 8 pkt. 1 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U.2017.649), cytuję:

§ 17.4. Dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę lub przedszkole.

§ 17.8. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do dnia 30 września:
1) opinie, o których mowa w ust. 4 i 6, są wydawane w terminie 4 dni od dnia otrzymania zmian; 

Reasumując opinię związków zawodowych i rady pedagogicznej dyrektorzy przekazują wraz z arkuszem organizacji/aneksem, wyłącznie do organów prowadzących. Organy prowadzące nie mają obowiązku ustawowego przekazania tychże opinii do Organu Nadzoru Pedagogicznego.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata  Rauch