4 kwietnia 2017

Opiniowanie arkuszy organizacyjnych – opinia związków zawodowych

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017. 59), mówi:

Art. 110. 

1. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.

2. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter