10 kwietnia 2018

Przepisy prawa, które należy przestrzegać przy tworzeniu arkusza organizacji publicznych szkół i przedszkoli

Rzeszów, 2018-04-10

Szanowni Państwo
Dyrektorzy publicznych szkół/przedszkoli
w
województwie podkarpackim

 

Przypominam o przepisach prawa, które należy przestrzegać przy tworzeniu arkusza organizacji publicznych szkół i przedszkoli, cytuję:

 

Art. 222 ustawy z 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017.60 ze zm.):

  1. W okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.
  2. W przypadku naruszenia przez nauczyciela warunku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia może rozwiązać stosunek pracy
    z nauczycielem z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.
  3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych.
  4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, z tym że zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez dyrektora szkoły, zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, udziela organ prowadzący szkołę, która jest podstawowym miejscem zatrudnienia tego dyrektora.

Art. 42 ust. 6a ustawy  Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.2203) – wprowadzony ustawą
z dnia 27 października 2017 roku O finansowaniu zadań oświatowych

„Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom, o których mowa w ust. 6, korzystającym z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nie przydziela się godzin ponadwymiarowych, chyba że jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale, a za zgodą organu prowadzącego szkołę także gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania
w więcej niż jednym oddziale”.


 Podkarpacki Kurator Oświaty

        Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter