4 maja 2021

Ponowna weryfikacja kwoty dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych na okres I-VI 2021

Rzeszów, 2021-05-04

ZBF.3122.4.3.2021

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
w województwie

Uprzejmie informuję, że w związku z przedłużającym się stanem pandemii, która ma negatywny wpływ na sytuację materialna rodzin, Ministerstwo Edukacji i Nauki wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów zgłaszanym również przez wojewodów oraz gminy, podjęło działania w celu zwiększenia środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od stycznia do czerwca 2021 r.

W związku z powyższym – wyjątkowo – opracowany został (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji – Dz. U. z 2021 r., poz. 619) dodatkowy podział środków na poszczególne Gminy, uwzględniający wyższą sumę środków na stypendia i zasiłki szkolne.

W nawiązaniu do pisma Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 kwietnia 2021 r., znak: DWEW-WWR.419.1.2021.KK, przekazuję informację o wysokości zwiększonych kwot dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania na środki na stypendia i zasiłki szkolne, z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 70 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020, poz. 2029 z późn. zm.), gmina powinna wskazać kwotę środków własnych zaplanowanych na realizację tego zadania.

Weryfikację proszę przekazać wg wzoru stanowiącego załącznik do pisma (proszę wydrukować tylko wiersze nagłówkowy oraz dotyczący Państwa Gminy) podpisanego przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta (ew. osoby przez niego upoważnionej) w terminie do dnia 7 maja 2021 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do KO).

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
Małgorzata Rauch

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter