16 kwietnia 2018

Rządowy Program “Aktywna Tablica” edycja 2018 – składanie wniosków przez organy prowadzące

WiJ.531.4.1.2018                                                                              Rzeszów, 2018-04-10

Szanowni Państwo
Starostowie
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie
Miast, Miast i Gmin, Gmin
w województwie podkarpackim

Program “Aktywna tablica” jest realizowany w latach 2017-2019. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych). Na program na lata 2017-2019 dla województwa podkarpackiego przewidziano łączną kwotę 18 074 000 zł. (w 2017 r. – 6 777 750 zł., w 2018 r. – 5 648 125 zł., w 2019 r. – 5 648 125 zł.)

Beneficjenci programu:

 1. Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
  2. Publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Harmonogram na rok 2018:

– Dyrektorzy szkół podstawowych składają wnioski do organów prowadzących
o udział w Programie  – w terminie do 15 kwietnia 2018 r.;

– organy prowadzące szkoły składają wnioski o wsparcie finansowe do wojewodów – w terminie do 30 kwietnia 2018 r.;

– kwalifikacja wniosków przez wojewodów następuje  – w terminie do 15 maja 2018 r.;

– przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych następuje –
w  terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.

Zasady składania wniosku przez organ prowadzący:

Organ prowadzący występuje za pośrednictwem Podkarpackiego Kuratora Oświaty do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na rok 2018 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. (decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie).

Wnioski wraz z załącznikami można składać:

 • osobiście w godz. 8.00 – 15.30 w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15,
  z dopiskiem na kopercie: „Aktywna tablica” edycja 2018
 • korespondencyjnie – przesyłając wniosek na adres:
  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
  ul. Grunwaldzka 15
  ,
  35-959 Rzeszów
  ,
  z dopiskiem na kopercie: „Aktywna tablica” edycja 2018

Wniosek organu prowadzącego
zgodnie z § 9. ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji  Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”
zawiera:

 

 1. listę szkół zgłoszonych o udział w programie – forma: zbiorcze zestawienie szkół;
 2. wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie – forma: zbiorcze zestawienie szkół;
 3. oryginały wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie;
 4. oświadczenie dotyczące wysokości wkładu własnego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie – w formie osobnego pisma;
 5. informację, czy w odniesieniu do danej szkoły wniosek jest składany ponownie.

Zbiorcze zestawienie szkółzałącznik do wniosku

Wersję elektroniczną zestawienia zbiorczego prosimy przesłać na adres: aktywnatablica@ko.rzeszow.pl
z dopiskiem EDYCJA 2018;

W przypadku deklaracji wkładu rzeczowego, proszę do wniosku dołączyć kserokopie faktur potwierdzające zakup sprzętu – (zgodnie z § 3. ust. 4 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r., do wkładu własnego zalicza się: wkład rzeczowy – sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie).

Szczegóły założeń rządowego programu „Aktywna tablica” oraz pisma do organów prowadzących i dyrektorów szkół dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego –
plik do pobrania ze strony
men.gov.pl

Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie do organu prowadzącego –
plik do pobrania ze strony men.gov.pl

Dodatkowych informacji udziela Pani Justyna Pałys – wizytator Kuratorium Oświaty tel: 17 867 11 18