21 lutego 2019

Rządowy program “Aktywna tablica” EDYCJA 2019 – składanie wniosków przez organy prowadzące

WiJ.531.2.2.2019                                                                                                           Rzeszów, 2019-02-21

Szanowni Państwo
Starostowie
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie
Miast, Miast i Gmin, Gmin
w województwie podkarpackim

Program “Aktywna tablica” jest realizowany w latach 2017-2019. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych). Na program na lata 2017-2019 dla województwa podkarpackiego przewidziano łączną kwotę 18 074 000 zł. (w 2017 r. – 6 777 750 zł., w 2018 r. – 5 648 125 zł., w 2019 r. – 5 648 125 zł.)

Beneficjenci programu:

 1. Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej;
 2. Publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Harmonogram na rok 2019:

– Dyrektorzy szkół podstawowych składają wnioski do organów prowadzących o udział w Programie  –
w terminie do 15 kwietnia 2019 r.;

– organy prowadzące szkoły składają wnioski o wsparcie finansowe do wojewody –
w terminie do 30 kwietnia 2019 r.;

– kwalifikacja wniosków przez wojewodę następuje  –
w terminie do 15 maja 2019 r.;

– przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych następuje –
w  terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

 

Zasady składania wniosku przez organ prowadzący:

Organ prowadzący występuje za pośrednictwem Podkarpackiego Kuratora Oświaty
do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na rok 2019 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie).

Wnioski wraz z załącznikami można składać:

 • osobiście w godz. 8.00 – 15.30 w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
  przy ul. Grunwaldzkiej 15, z dopiskiem na kopercie:
  „Aktywna tablica” edycja 2019;
 • korespondencyjnie – przesyłając wniosek na adres:
  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
  ul. Grunwaldzka 15
  , 35-959 Rzeszów,
  z dopiskiem na kopercie: „Aktywna tablica” edycja 2019.

Wniosek organu prowadzącego
zgodnie z § 9. ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. zawiera:

 1. listę szkół zgłoszonych o udział w programie –
  forma: zbiorcze zestawienie szkół (zał. nr 1);
 2. wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie –
  forma: zbiorcze zestawienie szkół (zał. nr 1);
 3. oryginały wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie –
  (zgodnie z § 23 w przypadku wniosków o udział w Programie składanych w 2019 r. warunek, o którym mowa w § 2 ust. 7 pkt 1, wskazany w informacji, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 2, uważa się za spełniony także w przypadku złożenia deklaracji uzyskania do końca 2019 r. dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s);
 4. oświadczenie dotyczące wysokości wkładu własnego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie (zał. nr 2);
 5. informację, czy w odniesieniu do danej szkoły wniosek jest składany ponownie.

 

Zbiorcze zestawienie szkół    załącznik nr 1 do wniosku

Oświadczenie                         załącznik nr 2 do wniosku

Wersję elektroniczną – edytowalny plik *.xls (nie skan podpisanego dokumentu) zestawienia zbiorczego proszę przesłać na adres: aktywnatablica@ko.rzeszow.pl
z dopiskiem EDYCJA 2019.

 

W przypadku deklaracji wkładu rzeczowego, proszę do wniosku dołączyć kserokopie faktur potwierdzające zakup sprzętu – (zgodnie z § 3. ust. 4 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r., do wkładu własnego zalicza się:

wkład rzeczowy – sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku o udział w Programie,ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

Szczegóły założeń rządowego programu „Aktywna tablica” oraz pisma do organów prowadzących i dyrektorów szkół dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego –
plik do pobrania ze strony
men.gov.pl

Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie do organu prowadzącego –
plik do pobrania ze strony men.gov.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z Panią Justyną Pałys, wizytatorem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, tel. 17 8671118

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter