10 kwietnia 2024

RZĄDOWY PROGRAM “AKTYWNA TABLICA” EDYCJA 2024 – SKŁADANIE WNIOSKÓW PRZEZ ORGANY PROWADZĄCE

Harmonogram Programu w roku 2024:

 • Termin składania wniosków przez szkoły do 15 maja (data wpływu);
 • Termin składania wniosków przez organy prowadzące szkoły do 30 maja (data wpływu);
 • Kwalifikacja wniosków przez wojewodów do 30 czerwca;
 • Termin przekazania środków finansowych organom prowadzącym szkoły do 31 sierpnia.

Nowe wnioski:

W 2024 roku obowiązują nowe wnioski dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących:

 • Wniosek A dyrektora – dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe);
 • Wniosek B dyrektora – dotyczy szkół wymienionych w § 2 ust. 5 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi oraz w § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia);
 • Wniosek C dyrektora – dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 7 rozporządzenia – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących;
 • Wniosek organu prowadzącego

UWAGA! Wymieniony we wnioskach sprzęt oraz wszystkie pozostałe pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, o których mowa w § 2 ust. 3-7 Rozporządzenia, muszą spełniać wymagania niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w celu stosowania TIK na zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz będą spełniać warunki określone  w  § 2 ust. 12 Rozporządzenia.

Do wniosku organu prowadzącego należy dołączyć następujące załączniki:

 1. oryginały lub kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie;
 2. zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych wraz z wysokością wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego oraz deklarowanego wkładu własnego – załącznik nr 1 (zestawienie szkół wnioskujących) do wniosku;
 3. oświadczenie dotyczące wysokości wkładu własnego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie – załącznik nr 2 (oświadczenie dotyczące wkładu własnego) do wniosku;
 4. oświadczenie o zobowiązaniu się organu prowadzącego do zapewnienia przez szkoły wnioskujące o udział w Programie realizacji działań, o których mowa w § 6 – załącznik nr 3 (oświadczenie dot. § 6.) do wniosku.

W przypadku deklaracji wkładu rzeczowego proszę do wniosku dołączyć kserokopie faktur potwierdzające zakup sprzętu.

Wersję elektroniczną wniosku organu wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3 – edytowalne pliki *.xlsx i *.docx (nie skany podpisanych dokumentów) proszę przesłać na adres: aktywnatablica@ko.rzeszow.pl w temacie wpisać: nazwę organu Aktywna tablica 2024.

Podpisany wniosek organu prowadzącego z załącznikami należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
z dopiskiem: Aktywna tablica 2024

W razie pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z Panią Iwoną Flisiak – Wizytatorem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, tel. 17 867 11 24 email: iflisiak@ko.rzeszow.pl

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja/aktywna-tablica-2024

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – “Aktywna tablica”

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter