20 grudnia 2022

Sprawozdanie i monitorowanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 za rok 2022

Rzeszów, 2022-12-20

WiJ .531.1.12.2022.MM

Szanowni Państwo,
Organy prowadzące przedszkola, oddziały przedszkolne, szkoły, biblioteki pedagogiczne
w województwie podkarpackim

 

Dotyczy sprawozdań i monitoringu z realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w roku budżetowym 2022

W związku z realizacją Priorytetu 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, przypominam o obowiązku przedłożenia do 15 stycznia 2023 r. sprawozdań i monitoringu z realizacji programu za rok 2022.

I. Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, które otrzymały wsparcie na 2022 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, mają czas do końca grudnia na realizację zaplanowanych zakupów.

Organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne przypominam o obowiązkach sprawozdawczych. Do 15 stycznia 2023 roku wojewodowie będą czekali na sprawozdania z realizacji Priorytetu 3 NPRCz 2.0. Razem z tabelą sprawozdawczą (odrębną dla Kierunku interwencji 3.1. i Kierunku interwencji 3.2.) należy przekazać wojewodom, za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, wypełnione tabele monitoringowe na potrzeby ewaluacji NPRCz 2.0. (także z podziałem na kierunki interwencji).

W celu wypełnienia tabel sprawozdawczych i monitoringowych z realizacji programu przez organ prowadzący, należy wejść na stronę systemu RSIO znajdującego się pod adresem:

https://www.ko.rzeszow.pl/app/rsio

Następnie wybrać w menu Programy Rządowe Sprawozdania za 2022 r. 

Sprawozdanie należy zapisać w systemie RSIO przyciskiem Zapisz, natomiast w monitorowaniu należy każdą szkołę dodać osobno do zestawienia klikając przycisk Dodaj.

Proszę nie korzystać z tabel zamieszczonych na stronie MEiN.

Tabel nie należy drukować i przesyłać w formie papierowej.

II. Sprawozdanie z wykorzystania wsparcia finansowego w 2022 roku powinno zostać sporządzone przez organ prowadzący na formularzu, według wzoru sprawozdania stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, (wzór 1 i 2 w załączeniu poniżej), w terminie do 15 stycznia 2023 roku. Sprawozdanie należy dostarczyć w formie papierowej na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (pocztą, epuap-em zaopatrzonym podpisem elektronicznym, osobiście).

Do sprawozdania należy dołączyć potwierdzone, przez osobę uprawnioną, za zgodność z oryginałem kopie dokumentów księgowych z dokonanych zakupów w ramach Programu.                                                          

Każdą fakturę należy opisać:

-„Zakupu dokonano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla …. (nazwa szkoły, przedszkola, biblioteki) i wskazać odpowiednio:
 1) w całości z dotacji,
 2) w całości z wkładu własnego,
 3) z dotacji w kwocie … + wkład własny w kwocie … „
– Sprawdzono pod względem merytorycznym – pieczątka i podpis osoby uprawnionej;
– Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym – pieczątka i podpis osoby uprawnionej;
– W przypadku szkół, przedszkoli, bibliotek prowadzonych przez jednostki samorządu  terytorialnego należy podać klasyfikację budżetową.

Do każdej faktury należy dołączyć potwierdzenie zapłaty (data zapłaty na załączniku do rozliczenia musi być zgodna z datą na potwierdzeniu zapłaty). 

W razie pojawienia się pytań prosimy o kontakt:
– w sprawach merytorycznych:
lwiniarska@ko.rzeszow.pl , tel. 17 867 11 67,  
mmazur@ko.rzeszow.pl , tel. 17 867 11 25

– w sprawach związanych z rozliczeniem finansowym:
mdrzal@ko.rzeszow.pl, tel. 17 867 11 11

– w sprawach technicznych/informatycznych:
pprajzner@ko.rzeszow.pl , tel. 17 867 11 46. 

wz. PODKARPACKIEGO
  KURATORA OŚWIATY 

  Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY

Załączniki

załącznik wzór 1 i 2
Data: 2022-12-20, rozmiar: 19 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter