14 marca 2024

Uzgodnienie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

ERA.544.7.2024.JM 

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku w sprawie uzgodnienia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na podstawie art. 63 ust. 1 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.).

  1. Wniosek wraz z uzasadnieniem i informacją kiedy odbył się konkurs, oraz wypełniona tabela (1 lub 2) dotycząca potwierdzenia spełnienia przez kandydata wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2578) i rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1428).
  2. Uchwała rady szkoły lub placówki w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej powierzenia stanowiska, treść opinii.
  3. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej powierzenia stanowiska, z informacją ilu członków liczy rada pedagogiczna, ilu uczestniczyło w posiedzeniu, ilu głosowało za, przeciw, ilu się wstrzymało, sposób głosowania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej – art.73 ustawy Prawo Oświatowe, treść opinii.
  4. Koncepcja Kandydata na dyrektora na temat funkcjonowania i rozwoju szkoły/placówki.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty

  Dorota Nowak-Maluchnik

 

Załączniki:

Tabela 1 (kandydatem jest nauczyciel mianowany lub dyplomowany)
Tabela 2 (kandydatem jest osoba niebędąca nauczycielem)

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter