17 listopada 2017

Uzgodnienie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

Rzeszów, 2018-06-14

ERA.544.168.2018

Uzgodnienie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku w sprawie uzgodnienia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na podstawie art. 63 ust. 1 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 996)

  1. Wniosek wraz z uzasadnieniem oraz wypełniona tabela (1 lub 2) dotycząca potwierdzenia spełnienia przez kandydata wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597) i rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.        z 2017 r., poz. 1587)
  1. Uchwała rady szkoły lub placówki w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej powierzenia stanowiska, treść opinii.
  1. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej powierzenia stanowiska (z informacją ilu członków liczy rada pedagogiczna, ilu uczestniczyło w posiedzeniu, ilu głosowało za, przeciw, ilu się wstrzymało, sposób głosowania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej), treść opinii.
  1. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki opracowana przez kandydata.
  1. Adres do korespondencji kandydata na dyrektora celem przesłania klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

Załączniki:

Tabela 1 (kandydatem jest nauczyciel mianowany lub dyplomowany)
Tabela 2 (kandydatem jest osoba niebędąca nauczycielem)