17 lutego 2022

Wypłata stypendiów i zasiłków losowych w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku

Rzeszów, 2022-02-17

ZBF.3122.8.1.2022

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
w województwie

W nawiązaniu do pisma Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 lutego 2022 r., znak: DWEW-WWR.4015.9.2022.KK, przekazuję informację o wysokości przewidywanych kwot dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku, dla poszczególnych gmin w wysokości naliczonej przez MEiN.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania na środki na stypendia i zasiłki szkolne, z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 70 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021, poz. 1930 z późn. zm.), gmina powinna wskazać kwotę środków własnych zaplanowanych na realizację tego zadania.

Weryfikację proszę przekazać wg wzoru stanowiącego załącznik do pisma (proszę wydrukować tylko wiersze nagłówkowy oraz dotyczący Państwa Gminy) podpisanego przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta (ew. osoby przez niego upoważnionej) w terminie do dnia 24 lutego 2022 roku (decyduje data wpływu do KO).

W przypadku przekazywania informacji poprzez platformę e-puap musi zostać ona opatrzona podpisem kwalifikowanym przez upoważnioną osobę.

    PODKARPACKI
KURATOR OŚWIATY

 Małgorzata Rauch

Załącznik 1

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter