30 lipca 2020

Rekrutacja do branżowej szkoły II stopnia – informacja dla kandydatów

Rzeszów, 2020-07-30

PiP.537.1.28.2020                                                                              

Informacja dla absolwentów
publicznych szkół branżowych I stopnia oraz zasadniczych szkół zawodowych
na terenie województwa podkarpackiego

Podkarpacki Kurator Oświaty informuje, że organy prowadzące szkoły na terenie województwa podkarpackiego utworzyły dwuletnie szkoły branżowe II stopnia. Oferta szkół branżowych II stopnia jest skierowana do:

– absolwentów branżowych szkół I stopnia oraz

– absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.

  1. Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia (Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Oświatowe Dz.U. z 2020 r. poz. 910).
  1. Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej (Zgodnie z art. 95 Ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2018 r. poz. 2245).

Na lata szkolne 2020/2021-2022/2023 na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia może odbywać się w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej.

W branżowej szkole II stopnia obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczna nauka zawodu, są prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego (art. 109 ust. 2a ustawy Prawo oświatowe).

Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (art. 19 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe).

Osoba, która ukończyła branżową szkołę II stopnia posiada wykształcenie średnie branżowe (art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe).

Na stronie Kuratorium oświaty znajduje się informator o szkołach dla absolwentów szkół podstawowych  i  branżowych I stopnia:

https://www.ko.rzeszow.pl/bazy/informator/sp/index.php

Lista branżowych szkół II stopnia dotychczas utworzonych na terenie województwa podkarpackiego dostępna w dokumencie poniżej:

Szkoły Branżowe II Stopnia – lista

Harmonogram rekrutacji został określony w Zarządzeniu Nr 12/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie podkarpackim i znajduje się na stronie internetowej Kuratorium:

https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/zarzadzenie-nr-12-2020-w-sprawie-terminow-przeprowadzenia-postepowania-rekrutacyjnego/


PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY

           Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter