17 stycznia 2018

Komunikat na temat zmiany wpisu o szkole niepublicznej

Zgodnie z art.  126  ustawy Prawo oświatowe organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej SP do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r., w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r.,  był zobowiązany dokonać zmiany tego wpisu na podstawie dokumentów złożonych przez osobę prowadzącą szkołę.

12 stycznia 2018

Uzyskiwanie informacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby  do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym