4 października 2017

Wyjaśnienia dotyczące statutów szkół

Wejście w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949) co do zasady nie zmieniło przepisów określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w zakresie zakładania szkół, nadawania statutów, dokonywania w nich zmian, tworzenia zespołów i nadawania im statutów.

7 września 2017

Informacja nt. przydzielania nauczycielom dodatkowych godzin

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi przydzielania nauczycielom nieprawnie godzin pracy w publicznych szkołach na świetlicy lub z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wyjaśniam: Zgodnie z art. 42 ust. 2d ustawy Karty Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 t.j.),  cytuję: Art.  42.  [Czas pracy nauczyciela. Tygodniowy wymiar zajęć] 2d.   W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt […]