7 września 2017

Informacja nt. przydzielania nauczycielom dodatkowych godzin

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi przydzielania nauczycielom nieprawnie godzin pracy w publicznych szkołach na świetlicy lub z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wyjaśniam: Zgodnie z art. 42 ust. 2d ustawy Karty Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 t.j.),  cytuję: Art.  42.  [Czas pracy nauczyciela. Tygodniowy wymiar zajęć] 2d.   W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt […]

7 września 2017

PILNE! Rządowy program „AKTYWNA TABLICA” – ankieta dla dyrektorów szkół

Ze względu na napięty harmonogram realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”,  prosimy  o niezwłoczne  wypełnienie ankiety dostępnej w „Strefie dla zalogowanych” https://strefasio.men.gov.pl , zakładka Ankiety, dotyczycącej udziału w ww. Programie.

31 sierpnia 2017

Zgłoszenie zawieszenia nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków

Zgodnie z art.85z ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2017 r. dyrektorzy szkół i organy prowadzące szkoły zobowiązane są do niezwłocznego przesłania informacji o zawieszeniu nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych.