15 grudnia 2017

Rozliczenie dotacji celowej na podręczniki oraz materiały edukacyjne

Rzeszów, 2017-12-12

ZBF.3122.4.2017

Urzędy Miast, Miast i Gmin, Gmin,
Starostwa powiatowe,
Urząd Marszałkowski
w województwie

 

Na podstawie art. 22af ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. z 2017 r. poz.2198) Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przypomina, że rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, udzielonej w 2017 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz zwrot niewykorzystanej dotacji następują w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z 2017 poz.691),  rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, jest sporządzane przez jednostkę samorządu terytorialnego na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów
z niepełnosprawnościami, o ile wnioskowana była w 2017 r. dotacja podwyższona –  na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia. Należy pamiętać, że dla każdego rodzaju niepełnosprawności wypełnia się osobny formularz rozliczeniowy.

Elektroniczne wzory formularzy załącznika nr 8 oraz nr 9 w wersjach xls, znajdują się na stronie internetowej MEN w zakładce: Kształcenie i wychowanie – Darmowe podręczniki – Dotacja celowa na podręczniki.

Ponieważ w obowiązujących formularzach rozliczeniowych – Załącznik nr 8 i 9 nie przewidziano miejsca na wykazanie niewykorzystanej kwoty 1% dotacji należnej na obsługę, podlegającej zwrotowi, wprowadzony został obok formularzy rozliczenia dotacji na zakup podręczników, dodatkowy formularz Informacji dodatkowej, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego pisma. W kolumnie 7 w/w informacji wykazuje się niewykorzystaną kwotę dotacji należnej dotyczącej 1% kosztów obsługi zadania.

Do rozliczenia należy załączyć kopie przelewów bankowych, zgodnie z wysokością kwot wykazanych w kolumnie 8 Informacji dodatkowej.

Rozliczenia należy przekazać do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej. Wersję elektroniczną prosimy przekazać na adres: mlewinska@ko.rzeszow.pl

Załącznik – plik MS Excel >>

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch