6 lutego 2019

RODO

Klauzula informacyjna Podkarpackiego Kuratora Oświaty

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Podkarpacki Kurator Oświaty
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Kurator oświaty wykonuje swoje zadania i kompetencje przy pomocy kuratorium oświaty.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem. Z IOD można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: ido@ko.rzeszow.pl

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) w art. 51.1. stanowi, że Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności:

1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami, innymi formami wychowania przedszkolnego, szkołami, placówkami oraz kolegiami pracowników służb społecznych, które znajdują się na obszarze danego województwa;

2) wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych w ustawie;

3) współdziała z radami oświatowymi powołanymi na podstawie art. 78;

4) wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w stosunku do:

a) organów jednostek samorządu terytorialnego – w sprawach szkół publicznych, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, oraz szkół i placówek niepublicznych,

b) dyrektorów szkół – w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów;

5) realizuje politykę oświatową państwa, a także współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa;

6) opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie wojewody, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;

7) organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy oraz inne formy współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa;

8) współdziała z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi;

9) współdziała z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i bibliotekami pedagogicznymi w realizacji zadań dotyczących diagnozowania, na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego, potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli;

10) wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów w szkołach;

11) opiniuje plany pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa i ministra właściwego do spraw zdrowia;

12) opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy;

13) współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek;

14) współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej, a także może wspomagać działania tych podmiotów;

15) nadzoruje i wspomaga organizację wypoczynku, o którym mowa w art. 92a-92t ustawy o systemie oświaty, na obszarze województwa;

16) wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie obronności.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego).

Dane osobowe przetwarzane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

§  dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

§  żądania ich sprostowania,

§  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

§  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres ido@ko.rzeszow.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od podstawy prawnej, w której przetwarzane są dane osobowe w Kuratorium Oświaty, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez kierownictwo komórek organizacyjnych Kuratorium Oświaty.\


W związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w związku z wypełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającym wprost z przepisów niniejszego rozporządzenia, poniżej przedstawiamy wykaz klauzul informacyjnych, które obowiązują w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie:

 1. Akredytacja – Wniosek o przyznanie akredytacji placówce doskonalenia nauczycieli
 2. Akredytacja – Wniosek o przyznanie akredytacji placówce i ośrodkowi kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 3. Awans zawodowy
 4. Awans zawodowy – wniosek o przeprowadzenie postępowania odwoławczego
 5. Doradztwo metodyczne – powierzenie do realizacji zadania nauczyciela-doradcy metodycznego
 6. Obsługa medialna
 7. Konferencje, kongresy i inne formy wymiany doświadczeń organizowane bądź współorganizowane przez PKO
 8. Przekształcenia i likwidacje – Wniosek o wydanie opinii PKO w sprawie przekształcenia lub likwidacji szkoły placówki publicznej
 9. Kurs kwalifikacyjny – Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez placówkę doskonalenia nauczycieli kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli
 10. Kurs pedagogiczny – Wniosek o zatwierdzenie programu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
 11. Rekrutacja – Nabór na wolne stanowisko pracy
 12. Nadzór pedagogiczny – realizacja sprawy w ramach postępowania wyjaśniającego lub postępowania_administracyjnego
 13. Odwołanie od orzeczeń PPP
 14. Patronat lub członkostwo Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Komitecie Honorowym.
 15. Pracownicze Plany Kapitałowe
 16. Profesor Oświaty
 17. Programy rządowe – Zawieranie i realizacja umów w ramach programów rządowych
 18. Prowadzenie postępowań administracyjnych KPA I i II instancji
 19. Przekazanie lub darowizna majątku ruchomego
 20. SIO – wydanie danych dostępowych do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej
 21. Stażysta, praktykant
 22. Stosunek pracy
 23. Wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów lub Ministra właściwego do spraw oświaty
  i wychowania
 24. Udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności
 25. Umowa zlecenie dla prelegenta prowadzącego szkolenie (także szkolenie w formie on-line)
 26. Umowa zlecenie, umowa o dzieło
 27. Wniosek o dostęp do informacji publicznej lub o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, pismo ogólne skargi wnioski i petycje
 28. Wniosek o nadanie odznaczenia nagrody
 29. Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela, osoby bez wymaganych kwalifikacji
 30. Wniosek o wydanie opinii PKO o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 168 ust. 5, 7 i 7a ustawy Prawo Oświatowe
 31. Wypoczynek – Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach pożytku publicznego
 32. Wypoczynek – Zgłoszenie zamiaru zorganizowania wypoczynku dzieci i młodzieży
 33. Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000zl netto
 34. Zamówienia publiczne
 35. ZFŚS
 36. Ocena pracy dyrektora szkoły przedszkola
 37. Oświadczenie lustracyjne i przekazywanie ich do IPN
 38. Uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego za granicą
 39. Uznanie świadectwa wydanego za granicą
 40. Wydanie duplikatu lub świadectwa dyplomu państwowego lub innego druku szkolnego
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter