6 lutego 2019

RODO

Klauzula informacyjna Podkarpackiego Kuratora Oświaty

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Podkarpacki Kurator Oświaty
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Kurator oświaty wykonuje swoje zadania i kompetencje przy pomocy kuratorium oświaty.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem. Z IOD można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: ido@ko.rzeszow.pl

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) w art. 51.1. stanowi, że Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności:

1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami, innymi formami wychowania przedszkolnego, szkołami, placówkami oraz kolegiami pracowników służb społecznych, które znajdują się na obszarze danego województwa;

2) wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych w ustawie;

3) współdziała z radami oświatowymi powołanymi na podstawie art. 78;

4) wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w stosunku do:

a) organów jednostek samorządu terytorialnego – w sprawach szkół publicznych, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, oraz szkół i placówek niepublicznych,

b) dyrektorów szkół – w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów;

5) realizuje politykę oświatową państwa, a także współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa;

6) opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie wojewody, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;

7) organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy oraz inne formy współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa;

8) współdziała z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi;

9) współdziała z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i bibliotekami pedagogicznymi w realizacji zadań dotyczących diagnozowania, na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego, potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli;

10) wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów w szkołach;

11) opiniuje plany pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa i ministra właściwego do spraw zdrowia;

12) opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy;

13) współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek;

14) współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej, a także może wspomagać działania tych podmiotów;

15) nadzoruje i wspomaga organizację wypoczynku, o którym mowa w art. 92a-92t ustawy o systemie oświaty, na obszarze województwa;

16) wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie obronności.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego).

Dane osobowe przetwarzane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

§  dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

§  żądania ich sprostowania,

§  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

§  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres ido@ko.rzeszow.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od podstawy prawnej, w której przetwarzane są dane osobowe w Kuratorium Oświaty, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez kierownictwo komórek organizacyjnych Kuratorium Oświaty.\


W związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w związku z wypełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającym wprost z przepisów niniejszego rozporządzenia, poniżej przedstawiamy wykaz klauzul informacyjnych, które obowiązują w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie:

 1. Klauzula informacyjna – sprawy ogólne, wyjaśnienia, interpretacje.
 2. Klauzula informacyjna – skarga, wniosek.
 3. Klauzula informacyjna – zgłoszenie zamiaru zorganizowania wypoczynku dzieci i młodzieży.
 4. Klauzula informacyjna – organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach pożytku publicznego.
 5. Klauzula informacyjna – przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego.
 6. Klauzula informacyjna – wydanie duplikatu lub świadectwa dyplomu państwowego lub innego druku szkolnego.
 7. Klauzula informacyjna – uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą.
 8. Klauzula informacyjna – decyzja dot. orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
 9. Klauzula informacyjna – uznanie świadectwa wydanego za granicą.
 10. Klauzula informacyjna – ocena pracy dyrektora szkoły.
 11. Klauzula informacyjna – oświadczenie lustracyjne.
 12. Klauzula informacyjna – wniosek o nadanie odznaczenia.
 13. Klauzula informacyjna – wniosek o nadanie tytułu prof. Oświaty.
 14. Klauzula informacyjna – patronat lub członkostwo Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Komitecie Honorowym.
 15. Klauzula informacyjna – doradca metodyczny w województwie podkarpackim.
 16. Klauzula informacyjna – zamówienia publiczne.
 17. Klauzula informacyjna – wniosek o dostęp do informacji publicznej.
 18. Klauzula informacyjna – zapytanie ofertowe.
 19. Klauzula informacyjna – wydawanie kluczy dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej.
 20. Klauzula informacyjna – realizacja sprawy w ramach postępowania wyjaśniającego lub postępowania administracyjnego.
 21. Klauzula informacyjna – wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela-osoby bez wymaganych kwalifikacji.
 22. Klauzula informacyjna – dla osoby składającej odwołanie od dezycji wydanej w postępowaniu dotyczącym awansu zawodowego nauczyciela.
 23. Klauzula informacyjna – wniosek o wydanie pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty o której mowa w art. 168 ust. 5 i 7 ustawy Prawo Oświatowe
 24. Klauzula informacyjna – wniosek o stypendium Prezesa Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 25. Klauzula informacyjna – wniosek o przyznanie akredytacji placówce doskonalenia nauczycieli.
 26. Klauzula informacyjna – wniosek o przyznanie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 27. Klauzula informacyjna – konkursy przedmiotowe.
 28. Klauzula informacyjna – wniosek o wydanie opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie przekształcenia lub likwidacji szkoły/placówki publicznej.
 29. Klauzula informacyjna – zawarcie umowy zlecenia/o dzieło.
 30. Klauzula informacyjna – dla pracownika
 31. Klauzula informacyjna – dotycząca przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną
 32. Klauzula informacyjna – wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez placówkę doskonalenia nauczycieli kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli.
 33. Klauzula informacyjna – wniosek o zatwierdzenie programu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 34. Klauzula informacyjna – wniosek o wydanie pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe – niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i CKZ
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter