14 listopada 2018

Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli – zmiany zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11.10.2018 r.

Rzeszów, 2018-11-13

PiP.5470.9.2018                                                                                         

Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli

I. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) – Rozdział 9.
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2016 r. poz. 1591).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 2029).

II. Przepisy przejściowe w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

Zgodnie z art. 319 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały akredytację na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r., zachowują tę akredytację do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z  art. 320 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, placówki doskonalenia nauczycieli, które nie uzyskały akredytacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r., są obowiązane uzyskać akredytację na podstawie przepisów rozdziału 9 ustawy – Prawo oświatowe w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. W przypadku nieuzyskania akredytacji w tym terminie placówka doskonalenia nauczycieli ulega likwidacji z dniem 1 września 2019 r.

III. Nowe przepisy dotyczące akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

Zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, placówki doskonalenia są obowiązane uzyskać akredytację stanowiącą potwierdzenie, że dana placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli.

Szczegółowe wymagania niezbędne do uzyskania akredytacji określa § 3 rozporządzenia w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli przywołanego w pkt. 4 podstaw prawnych.

Akredytację przyznaje kurator oświaty po przeprowadzeniu oceny działalności danej placówki w zakresie określonym w art. 184 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.

Akredytację przyznaje się na okres 5 lat. Przed upływem tego okresu, kurator oświaty przeprowadza kolejną ocenę działalności danej placówki.

Zgodnie z art. 185 ustawy Prawo oświatowe, organ lub osoba zamierzające założyć placówkę doskonalenia są obowiązani uzyskać wstępną akredytację.

Uzyskanie wstępnej akredytacji jest warunkiem niezbędnym do utworzenia placówki doskonalenia.

W przypadku placówki doskonalenia, która uzyskała wstępną akredytację, kurator oświaty dokonuje oceny działalności tej placówki w zakresie określonym w art. 184 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe nie później niż w okresie 2 lat od jej utworzenia.

IV. Dokumenty wymagane do wszczęcia sprawy o przyznanie akredytacji (na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli):

 1. Wniosek o przyznanie akredytacji składa do kuratora oświaty dyrektor placówki doskonalenia w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 2. Do wniosku dołącza się:
  1. statut placówki doskonalenia;
  2. plan pracy placówki doskonalenia na rok szkolny i sprawozdanie z realizacji planu pracy placówki doskonalenia za dany rok szkolny, przygotowane zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia, za okres ostatnich 5 lat szkolnych;
  3. uzasadnienie wniosku zawierające własną ocenę działalności placówki doskonalenia za okres ostatnich 5 lat szkolnych, uwzględniającą spełnianie wymagań, o których mowa w § 3, opracowaną przez dyrektora placówki doskonalenia;
  4. informację o kwalifikacjach zatrudnionej kadry;
  5. wnioski z analizy informacji, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. c, za okres ostatnich  5 lat szkolnych;
  6. wnioski i rekomendacje, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. e;
  7. opis systemu zapewniania jakości, o którym mowa w § 3 pkt 5 lit. a;
  8. dowód wniesienia opłaty, o której mowa w § 13 ust. 1, albo oświadczenie dyrektora, że placówka doskonalenia całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzi nieodpłatnie.
 3. W przypadku placówki doskonalenia posiadającej wstępną akredytację do wniosku dołącza się dokumenty, o których mowa w ust. 2, obejmujące cały okres jej działalności.

V. Dokumenty wymagane do wszczęcia sprawy o przyznanie wstępnej akredytacji (na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli):

 1. W przypadku nowo tworzonej placówki doskonalenia, organ prowadzący placówkę doskonalenia składa do kuratora oświaty wniosek o przyznanie wstępnej akredytacji.
 2. Do wniosku dołącza się:
  1. statut placówki doskonalenia;
  2. informację o kwalifikacjach kadry przewidzianej do zatrudnienia;
  3. dokumenty potwierdzające prawo korzystania z pomieszczeń zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  4. dowód wniesienia opłaty, o której mowa w § 13 ust. 1, albo oświadczenie dyrektora, że placówka doskonalenia całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli będzie prowadzić nieodpłatnie.

VI. Opłaty

Wysokość opłaty akredytacyjnej określana jest corocznie w zarządzeniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie podania do publicznej wiadomości wysokości opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli, ubiegające się o uzyskanie akredytacji.

W każdym roku wysokość opłaty akredytacyjnej publikowana jest na stronie internetowej www.ko.rzeszow.pl w zakładce „Załatwianie spraw – Akredytacja”.

Opłatę należy wnosić na konto NBP O/O Rzeszów 31 1010 1528 0011 1122 3100 0000.

Należy określić tytuł wpłaty – opłata akredytacyjna.

Z opłat są zwolnione placówki, które prowadzą całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli nieodpłatnie.

VII. Termin składania wniosków:

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją mogą być składane przez cały rok.

VIII. Osoba do kontaktu:

Wydział Rozwoju i Wsparcia Edukacji
Oddział Wspomagania i Innowacji
Mariola Kiełboń – starszy wizytator
tel.: 17 867 11 19

IX. Informacje dodatkowe:

Opłata, od dnia złożenia wniosku o przyznanie akredytacji, nie podlega zwrotowi.

 

Opracowanie:
Marta Jadach-Stupnicka – starszy wizytator

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter