30 grudnia 2022

Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli – wysokość opłaty

Zarządzenie nr 26/2022 r
Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości opłaty wnoszonej w 2023 roku przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji i akredytacji wstępnej.

 

Na podstawie art. 184 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) oraz na podstawie §13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018, poz. 2029), zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wysokość opłaty w kwocie 1.152,12 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt dwa złote 12/100), jaką powinny wnosić na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w 2023 roku placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji lub akredytacji wstępnej.

Numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę:

NBP OO Rzeszów 31 1010 1528 0011 1122 3100 0000.

 

§ 2

Z opłat, o których mowa w §1 zwolnione są podmioty, które prowadzą całość doskonalenia nieodpłatnie.

 

§ 3

Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter