28 grudnia 2023

Akredytacja – zarządzenie PKO nr 23/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji

Zarządzenie nr 23/2023 r
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości opłaty wnoszonej w 2024 roku przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji i akredytacji wstępnej.

Na podstawie art. 184 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 poz. 900 z późn. zm.) oraz na podstawie §13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018, poz. 2029), zarządzam, co następuje:

§1

Podaje się do publicznej wiadomości wysokość opłaty w kwocie 1.318,03 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemnaście złotych 03/100), jaką powinny wnosić na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w 2023 roku placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji lub akredytacji wstępnej.

Numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę:

NBP OO Rzeszów 31 1010 1528 0011 1122 3100 0000.

§2

Z opłat, o których mowa w §1 zwolnione są podmioty, które prowadzą całość doskonalenia nieodpłatnie.

§3

Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

wz. Podkarpackiego Kuratora Oświaty
       Stanisław Fundakowski
         Wicekurator Oświaty

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter