29 grudnia 2017

Akredytacja – zarządzenie PKO nr 25/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości opłaty

ZARZĄDZENIE NR 25/2017 r.
Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie
z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wysokości opłaty wnoszonej w 2018 roku
przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz
placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji.

Na podstawie art. 118 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2016 r.poz.59) oraz na podstawie § 6 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247 ze zm.) i  §12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 227, poz. 2248 ze zm.) oraz
w oparciu o założenia przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok, określające prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na rok 2018 na 102,3 % zarządzam, co następuje:

§1.
Podaje się do publicznej wiadomości wysokość opłaty w kwocie 1 015 zł (słownie: jeden tysiąc piętnaście zł), jaką powinny wnosić na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w 2018 r. roku, placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji.

Numer rachunku bankowego na który należy wnosić opłatę:
NBP O/O Rzeszów 31 1010 1528 0011 1122 3100 0000.

§2.
Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter