28 grudnia 2016

Akredytacja – zarządzenie PKO nr 26/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wysokości opłaty

ZARZĄDZENIE NR 26/2016 r.
Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wysokości opłaty wnoszonej w 2017 roku
przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz
placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji.

Na podstawie art. 68b oraz art. 77a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz 1943 oraz na podstawie § 6 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek i ośrodków
prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247 ze
zm.) oraz §12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia
2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 227, poz. 2248) oraz
w oparciu o założenia przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2017 rok, określające
prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na rok
2017 na 101,3 % zarządzam, co następuje:

§ 1.
Podaje się do publicznej wiadomości wysokość opłaty w kwocie 992 zł (słownie: dziewięćset
dziewięćdziesiąt dwa złote), jaką powinny wnosić na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w
Rzeszowie w 2017 r. roku, placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach
pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji.
Numer rachunku bankowego na który należy wnosić opłatę:
NBP O/O Rzeszów 31 1010 1528 0011 1122 3100 0000.

§ 2.
Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch