27 grudnia 2018

Akredytacja – zarządzenie PKO nr 28/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ubiegające się o uzyskanie akredytacji

Zarządzenie nr 28/2018 r
Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości opłaty wnoszonej od 1 stycznia 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ubiegające się o uzyskanie akredytacji.

Na podstawie art. 118 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 z późn. zm.) oraz na podstawie §6 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 Nr 227, poz. 2247 z późn. zm.) oraz w oparciu o założenia przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok określające prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na rok 2019 na 102,3%, zarządzam, co następuje:

§1
Podaje się do publicznej wiadomości wysokość opłaty w kwocie 1.038 zł (słownie: jeden tysiąc trzydzieści osiem złotych), jaką powinny wnosić na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w 2019 roku placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ubiegające się o uzyskanie akredytacji.
Numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę:
NBP OO Rzeszów 31 1010 1528 0011 1122 3100 0000.

§2
Z opłat, o których mowa w §1 zwolnione są podmioty, które prowadzą całość kształcenia nieodpłatnie.

§3
Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter