27 grudnia 2018

Akredytacja – zarządzenie PKO nr 27/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji

Zarządzenie nr 27/2018 r
Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości opłaty wnoszonej w 2019 roku przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji.

Na podstawie art. 184 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 z późn. zm.) oraz na podstawie §13 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018, poz. 2029) oraz w oparciu o założenia przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok określające prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na rok 2019 na 102,3%, zarządzam, co następuje:

§1

Podaje się do publicznej wiadomości wysokość opłaty w kwocie 1.023 zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia trzy złote), jaką powinny wnosić na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w 2019 roku placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji.

Numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę:

NBP OO Rzeszów 31 1010 1528 0011 1122 3100 0000.

§2

Z opłat, o których mowa w §1 zwolnione są podmioty, które prowadzą całość doskonalenia nieodpłatnie.

§3

Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter