14 stycznia 2020

Opłata za akredytację placówek kształcenia ustawicznego w 2020 roku

PiP.546.1.2020                                                                                          Rzeszów, 2020-01-14

 

Opłata za akredytację placówek kształcenia ustawicznego
w 2020 roku

Minister Edukacji Narodowej działając na podstawie art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) podał do publicznej wiadomości, że w 2020 r. wysokość opłaty wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej wynosi 1048,58 zł (słownie: jeden tysiąc czterdzieści osiem złotych 58/100).

Placówka kształcenia ustawicznego ubiegająca się o uzyskanie akredytacji w 2020 roku wnosi opłatę na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie:

numer rachunku bankowego:
NBP OO Rzeszów 31 1010 1528 0011 1122 3100 0000.

Z opłat, zgodnie z art.118 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe są zwolnione podmioty, które prowadzą całość kształcenia nieodpłatnie.

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter