30 grudnia 2020

Zarządzenie nr 23/2020 r Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zarządzenie nr 23/2020 r
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości opłaty wnoszonej w 2021 roku przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji i akredytacji wstępnej.

Na podstawie art. 184 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 poz. 910 z późn. zm.) oraz na podstawie §13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018, poz. 2029), zarządzam, co następuje::

§1

Podaje się do publicznej wiadomości wysokość opłaty w kwocie 1.060,16 zł (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt złotych 16/100), jaką powinny wnosić na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w 2021 roku placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji.
Numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę:
NBP OO Rzeszów 31 1010 1528 0011 1122 3100 0000.

§2

Z opłat, o których mowa w §1 zwolnione są podmioty, które prowadzą całość doskonalenia nieodpłatnie.

§3

Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

     PODKARPACKI
 KURATOR OŚWIATY

  Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter