31 grudnia 2021

Zarządzenie nr 32/2021 r Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie z dnia 31 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 32/2021 r
Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości opłaty wnoszonej w 2022 roku przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji i akredytacji wstępnej.

 

Na podstawie art. 184 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082) oraz na podstawie §13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018, poz. 2029), zarządzam, co następuje:

§1

Podaje się do publicznej wiadomości wysokość opłaty w kwocie 1.096,21 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt sześć złotych 21/100), jaką powinny wnosić na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w 2022 roku placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji lub akredytacji wstępnej.

Numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę:
NBP OO Rzeszów 31 1010 1528 0011 1122 3100 0000.

§2

Z opłat, o których mowa w §1 zwolnione są podmioty, które prowadzą całość doskonalenia nieodpłatnie.

§3

Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

    PODKARPACKI
KURATOR OŚWIATY

  Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter