8 listopada 2019

Zarządzenie w sprawie opłat za uzyskanie akredytacji

Zarządzenie nr  23/2019 r
Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości opłaty wnoszonej od 1 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ubiegające się o uzyskanie akredytacji.

Na podstawie art. 118 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Podaje się do publicznej wiadomości wysokość opłaty w kwocie 1.023 zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia trzy złote), jaką powinny wnosić na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie od dnia 1 września  2019 roku placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ubiegające się o uzyskanie akredytacji.

Numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę:

NBP OO Rzeszów 31 1010 1528 0011 1122 3100 0000.

§2

Z opłat, o których mowa w §1 zwolnione są podmioty, które prowadzą całość kształcenia nieodpłatnie.

§3

Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter