11 lipca 2013

Patronat Podkarpackiego Kuratora Oświaty – informacje o zasadach przyznawania

Zasady i kryteria przyznawania patronatu Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz  procedura przyznawania patronatu.

 

                                                                      Rzeszów, 16 grudnia 2021 r.

 

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA HONOROWEGO PATRONATU
PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

Część I.  Zasady i kryteria przyznawania honorowego patronatu
Podkarpackiego Kuratora Oświaty

 1. Patronat Podkarpackiego Kuratora Oświaty jest wyróżnieniem honorowym i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego Kuratorium Oświaty.
 2. Patronat honorowy Kuratora może być przyznany przedsięwzięciu o wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, które spełnia następujące kryteria:
  a)  jest wydarzeniem niekomercyjnym,
  b)  realizującym politykę oświatową państwa w danym roku szkolnym,
  c) Podkarpacki Kurator Oświaty nie obejmuje honorowym patronatem przedsięwzięć, do realizacji których nie jest organizacyjnie zaangażowana szkoła lub placówka z województwa podkarpackiego.
 3. Udzielenie patronatu honorowego przez Kuratora polega na:
  a) udostępnieniu logotypu Podkarpackiego Kuratora Oświaty do wykorzystania we wszystkich drukowanych i elektronicznych materiałach informacyjnych  związanych z realizacją przedsięwzięcia – logo Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie do pobrania ze strony internetowej, http://www.ko.rzeszow.pl/ w zakładce „załatwianie spraw”.
  b) możliwości udziału Kuratora lub jego przedstawiciela w przedsięwzięciu po uprzednim zaproszeniu przez organizatora.

Część II. Procedura przyznawania patronatu

 1. Wniosek o honorowy patronat Podkarpackiego Kuratora Oświaty powinien być złożony za pomocą wydrukowanego formularza dostępnego na stronie internetowej https://www.ko.rzeszow.pl/  w zakładce „załatwianie spraw”. Formularz należy przesłać na adres:
  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
  ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,
  nie później niż na 30 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia.
 2. Z wnioskiem o przyznanie patronatu Podkarpackiego Kuratora Oświaty występuje organizator.
 3. Wnioski niekompletne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator otrzymuje pisemne powiadomienie o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem przedsięwzięcia.
 5. Stanowisko w sprawie przyznania lub odmowy patronatu nie wymaga uzasadnienia.
 6. O wszelkich zmianach dokonanych po uzyskaniu patronatu należy powiadomić Kuratora.
 7. Logo Podkarpackiego Kuratora Oświaty nie może być używane po ustaniu realizacji danego  przedsięwzięcia w związku, z którym został przyznany patronat.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kurator może postanowić o cofnięciu patronatu, o czym niezwłocznie poinformuje organizatora w formie pisemnej.
 9. Cofnięcie patronatu skutkuje obowiązkiem natychmiastowego zaprzestania używania wszelkich uprawnień związanych z jego udzieleniem.
 10. Objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym wiąże się z obowiązkiem przedłożenia przez organizatora sprawozdania z przebiegu przedsięwzięcia w formie pisemnej, do którego należy dołączyć 4 – 5 fotografii dokumentujących przebieg przedsięwzięcia oraz egzemplarze wszystkich opracowanych przez organizatora materiałów informacyjno-promocyjnych przedsięwzięcie, w tym materiałów informujących o przyznanym wyróżnieniu.
 11. Sprawozdanie wraz załączonymi materiałami powinno zostać przesłane w terminie 30 dni od zakończenia przedsięwzięcia na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
 12. Zasady dotyczące udzielania patronatów stosuje się odpowiednio do spraw związanych z udziałem Kuratora w Komitetach Honorowych.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Załącznik – wniosek o przyznanie patronatu do wypełnienia elektronicznie – kliknij tutaj >>

Zarządzenie nr 23/2021 Podkarpackiego Kuratora Oświaty  z dnia 16 grudnia 2021 r. o zmianie Regulaminu przyznawania honorowego patronatu Podkarpackiego Kuratora Oświaty – kliknij tutaj >>

Zarządzenie nr 17/2024 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 15 lipca 2024 r. o zmianie Regulaminu przyznawania honorowego patronatu Podkarpackiego Kuratora Oświaty – kliknij tutaj >>

 


Logo Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter