2 lutego 2016

Do organizatorów wypoczynku – obowiązki kierownika

Pragnę przypomnieć, iż obowiązkiem kierownika jest prowadzenie odrębnej dokumentacji wypoczynku dla każdego turnusu wypoczynku oraz odpowiednio dla poszczególnych grup wychowawczych.

Dokumentację wypoczynku stanowią dokumenty, o których mowa w obowiązujących przepisach – ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629), a także rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452). Dokumentacja może być również tworzona w czasie trwania wypoczynku (np. dokumentacja powypadkowa, medyczna).

Kierownik wypoczynku ma obowiązek posiadania następującej dokumentacji:
– zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku,
– wypełnionych kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku,
– planu pracy oraz rozkładu dnia podczas wypoczynku,
– programu wypoczynku,
– zakresu czynności wychowawców wypoczynku oraz innych pracowników (trenerów,
instruktorów sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorów języka, innych
osób prowadzących zajęcia podczas wypoczynku,
– uzupełnionych dzienników zajęć poszczególnych grup wychowawczych ,
– regulaminów opracowanych odpowiednio z uwzględnieniem specyfiki wypoczynku (obozy
sportowe, żeglarskie itp.

Ponadto kierownik wypoczynku ma obowiązek posiadania:
– dokumentacji medycznej – zeszytu/dziennika, w którym odnotowuje się każdą udzieloną
pomoc medyczną, zabiegi oraz porady medyczne udzielone uczestnikom wypoczynku oraz
sposób i dawkowanie leków – jeżeli udzielono uczestnikowi wypoczynku pomocy
medycznej,
– jadłospisów – w przypadku prowadzenia własnej stołówki,
– informacji o przeprowadzonych kontrolach wypoczynku (książka kontroli),
– w przypadku korzystania z dotacji finansowych – dokumentacji finansowej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 92h ust. 4 ustawy o systemie oświaty, obowiązkiem organizatora wypoczynku jest przechowywanie pełnej dokumentacji dotyczącej zgłoszenia wypoczynku i dokumentacji wypoczynku, w tym dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry oraz niekaralność kierownika i wychowawców wypoczynku, przez okres 5 lat od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku.

Nadmieniam iż na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej został zamieszczony zaktualizowany „Poradnik bezpiecznego wypoczynku” – https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_men.pdf

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter