31 grudnia 2019

Kursy na kierownika i wychowawcę formy wypoczynku – informacje dla organizatorów kursów

Informacje dla organizatorów kursów na kierownika wypoczynku i wychowawcę wypoczynku

Pragnę poinformować, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12, poz. 67 ze zm.) z dniem 1 kwietnia 2016 r. zostało uchylone.

Aktualnie organizację kursów na kierownika wypoczynku i wychowawcę wypoczynku reguluje art. 92q i art. 92r ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1481 ze zm. ) oraz §8 i §9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.2016. poz. 452).

Zgodnie z art. 92q ustawy o systemie oświaty:
1. Kurs na kierownika wypoczynku i kurs na wychowawcę wypoczynku mogą być prowadzone przez:
1) publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli;
2) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego;
3) osoby prawne, osoby fizyczne oraz instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową.

2. Prowadzenie kursu na kierownika wypoczynku i kursu na wychowawcę wypoczynku przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wymaga zgody kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia kursów.

3. Zgoda jest wydawana na czas określony, nie dłuższy jednak niż rok.

4. Zgoda jest wydawana organizatorowi, który zapewni:
1) bazę dydaktyczną umożliwiającą realizację programu kursów;
2) kadrę posiadającą przygotowanie zapewniające realizację programu kursu;
3) program kursu zgodny z programem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 92t.

5. Wniosek o udzielenie zgody zawiera:
1) nazwę lub imię i nazwisko organizatora kursu;
2) adres siedziby lub adres zamieszkania organizatora kursu;
3) rodzaj planowanych kursów;
4) liczbę planowanych kursów, z wyszczególnieniem liczby kursów na kierownika wypoczynku i kursów na wychowawcę wypoczynku;
5) adres miejsca prowadzenia kursów;
6) planowane terminy przeprowadzenia kursów;
7) planowany harmonogram kursów zawierający wykaz dni, w których mają się odbywać zajęcia, oraz czas trwania poszczególnych zajęć;
8) informację o bazie dydaktycznej umożliwiającej realizację kursów;
9) datę i podpis organizatora kursu.

6. Do wniosku dołącza się:
1) wykaz kadry prowadzącej zajęcia zawierający imię, nazwisko i rodzaj prowadzonych zajęć oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane przez nią przygotowanie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 92t;
2) programy kursów;
3) kopię dokumentu określającego status prawny organizatora kursów.

7. Wniosek składa się nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursów.
8. Odmowa wydania zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 92r. stanowi iż kurs na kierownika wypoczynku i kurs na wychowawcę wypoczynku kończą się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności uczestnika kursu.

Zgodnie z §  8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży:

1. Program kursu na kierownika wypoczynku oraz program kursu na wychowawcę wypoczynku, ich formę i wymiar zajęć określają odpowiednio załączniki nr 7 i 8 do rozporządzenia.

2. Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku oraz wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku określają odpowiednio załączniki nr 9 i 10 do rozporządzenia.

§  9.
1. Kadra prowadząca wykłady lub zajęcia praktyczne określone w programie kursu na kierownika wypoczynku, z wyjątkiem zajęć praktycznych, o których mowa w lp. 3 pkt 11 załącznika nr 7 do rozporządzenia, przedstawia organizatorowi kursu:
1) dyplom ukończenia studiów wyższych o kierunku odpowiednio pedagogika, psychologia, administracja lub opieka społeczna albo
2) dyplom ukończenia studiów wyższych o kierunku innym niż określony w pkt 1 i dyplom ukończenia studiów podyplomowych lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego
z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

2. Kadra prowadząca wykłady lub zajęcia praktyczne określone w programie kursu na wychowawcę wypoczynku, z wyjątkiem zajęć praktycznych, o których mowa w lp. 9 pkt 3 załącznika nr 8 do rozporządzenia, przedstawia organizatorowi kursu:
1) dyplom ukończenia studiów wyższych o kierunku pedagogika lub psychologia albo
2) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych odpowiednio
z zakresu pomocy społecznej, kultury fizycznej, sztuk pięknych, sportu i rekreacji lub krajoznawstwa i turystyki, albo
3) dyplom ukończenia studiów wyższych o kierunku innym niż określony w pkt 1 i 2
i dyplom trenera lub legitymację instruktora sportu w przypadku osób, które uzyskały tytuł trenera i instruktora sportu na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 176), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23 sierpnia 2013 r., albo dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, albo
4) odznakę lub stopień nadawany kadrze kształcącej na podstawie spełnienia warunków określonych w statucie lub regulaminie organizacji pozarządowej potwierdzające prawo do prowadzenia szkoleń.

3. Kadra prowadząca zajęcia praktyczne, o których mowa w lp. 3 pkt 11 załącznika nr 7 i lp. 9 pkt 3 załącznika nr 8 do rozporządzenia, przedstawia organizatorowi kursu:
1) dyplom ukończenia studiów wyższych medycznych o kierunku lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwa medycznego albo
2) dyplom ukończenia studiów wyższych medycznych o kierunku innym niż określony w pkt 1 i dyplom ukończenia studiów podyplomowych lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu ratownictwa, albo
3) świadectwo lub zaświadczenie ukończenia kursu lub szkolenia nadającego uprawnienia
z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, albo
4) świadectwo lub zaświadczenie ukończenia kursu lub szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i dokument potwierdzający co najmniej 1 rok doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z tego zakresu.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter