27 marca 2024

Wydawanie zgody na prowadzenie kursu na kierownika wypoczynku oraz kursu na wychowawcę wypoczynku

Rzeszów, 2024-03-27

ERA.5632.16.2024.JM                                                                                                                       

Wydawanie zgody na prowadzenie kursu na kierownika wypoczynku oraz kursu na wychowawcę wypoczynku

I. Podstawa prawna:

  • art. 92q – t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452 z późn. zm.).

II. Zgodnie z treścią art. 92q ustawy o systemie oświaty:

„1. Kurs na kierownika wypoczynku i kurs na wychowawcę wypoczynku mogą być prowadzone przez:

1) publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli;
2) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego;
3) osoby prawne, osoby fizyczne oraz instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową.

2. Prowadzenie kursu na kierownika wypoczynku i kursu na wychowawcę wypoczynku przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wymaga zgody kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia kursów.

3. Zgoda jest wydawana na czas określony, nie dłuższy jednak niż rok.

4. Zgoda jest wydawana organizatorowi, który zapewni:

1) bazę dydaktyczną umożliwiającą realizację programu kursów;
2) kadrę posiadającą przygotowanie zapewniające realizację programu kursu;
3) program kursu zgodny z programem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 92t.

5. Wniosek o udzielenie zgody zawiera:

1) nazwę lub imię i nazwisko organizatora kursu;
2) adres siedziby lub adres zamieszkania organizatora kursu;
3) rodzaj planowanych kursów;
4) liczbę planowanych kursów, z wyszczególnieniem liczby kursów na kierownika wypoczynku i kursów na wychowawcę wypoczynku;
5) adres miejsca prowadzenia kursów;
6) planowane terminy przeprowadzenia kursów;
7) planowany harmonogram kursów zawierający wykaz dni, w których mają się odbywać zajęcia, oraz czas trwania poszczególnych zajęć;
8) informację o bazie dydaktycznej umożliwiającej realizację kursów;
9) datę i podpis organizatora kursu.

6. Do wniosku dołącza się:

1) wykaz kadry prowadzącej zajęcia zawierający imię, nazwisko i rodzaj prowadzonych zajęć oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane przez nią przygotowanie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 92t;
2) programy kursów;
3) kopię dokumentu określającego status prawny organizatora kursów.

7. Wniosek składa się nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursów.

8. Odmowa wydania zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.”

III. Kwalifikacje kadry prowadzącej wykłady lub zajęcia praktyczne wymienione w programie kursu na kierownika wypoczynku i wychowawcę wypoczynku zostały określone w § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

IV. Informacje dodatkowe:

Kurs na kierownika wypoczynku i kurs na wychowawcę wypoczynku kończą się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności uczestnika kursu.

Uczestnik kursu po zdaniu egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku, wydane przez organizatora kursu (załączniki nr 9 i 10 do ww. rozporządzenia).

Organizator kursu nie później niż w terminie 30 dni od upływu okresu, na jaki została wydana zgoda na prowadzenie kursów, przekazuje Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty informację o liczbie wydanych zaświadczeń oraz liczbie osób, które nie zdały egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności uczestnika kursu.

Podkarpacki Kurator Oświaty może kontrolować prowadzenie kursu w miejscu jego organizacji, żądać dokumentacji kursu oraz występować do organizatora kursu o informacje związane z organizacją i przebiegiem kursu.

V. Organizator kursu składa wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie kursu wraz z dokumentacją (art. 92q ust. 5 i ust. 6 ww. ustawy) w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (pokój 113a) lub przesyła drogą pocztową na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/KOrzeszow/skrytka.

Do wniosku należy również dołączyć:

oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.) – dalej: RODO.

Pozyskane dane osobowe kadry prowadzącej zajęcia (kopie dokumentów potwierdzających posiadane przez kadrę przygotowanie) – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.) – będą przechowywane w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przez okres minimum 10 lat chyba, że ekspertyza wskaże inaczej. Ewentualnie dane te mogą być przekazane innym organom i jednostkom uprawnionym do żądania danych osobowych.

Osoba do kontaktu: Pani Joanna Mieszkowicz, główny specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, telefon: 17 867 11 14.

Podkarpacki Kurator Oświaty

  Dorota Nowak-Maluchnik

Załącznik:
Oświadczenie organizatora kursu

 

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter