20 kwietnia 2023

Zaproszenie do wskazania osób do komisji konkursowych – dotyczy wypoczynku dzieci i młodzieży

Rzeszów, 2023-04-20

ZBF.3122.26.2.2023. 

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023, poz. 571) 

ZAPROSZENIE

            Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie informuje, że w imieniu Wojewody Podkarpackiego  przystąpił do prac związanych ze zlecaniem zadań państwowym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów  publicznych zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023, poz. 571), w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

            Na podstawie art. 15 ust. 2d ww. ustawy zaprasza się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy o wskazanie osób do komisji konkursowej.

Kandydatów (wraz z podaniem danych kontaktowych) należy zgłaszać pisemnie, na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów w terminie do 28 kwietnia 2023 r.

O powołaniu do składu komisji oraz o terminach posiedzeń wybrana osoba zostanie poinformowana na piśmie.

            Jednocześnie informuję, że wyłączeniu podlegają osoby zgłoszone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy biorące udział w konkursie. Ponadto do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022, poz. 2000 z późn. zm.).

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów.

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter