18 maja 2022

Zaproszenie do wskazania osób do komisji konkursowych – dotyczy wypoczynku dzieci i młodzieży

Rzeszów, 2022-05-18

ZBF.3122.19.4.2022.AB 

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.)

ZAPROSZENIE

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie informuje, że w imieniu Wojewody Podkarpackiego przystąpił do prac związanych ze zlecaniem zadań państwowym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.), w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ww. ustawy zaprasza się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy o wskazanie osób do komisji konkursowej.

Kandydatów (wraz z podaniem danych kontaktowych) należy zgłaszać pisemnie, na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów w terminie do 20 maja 2022 r.

O powołaniu do składu komisji oraz o terminach posiedzeń wybrana osoba zostanie poinformowana na piśmie.

Jednocześnie informuję, że wyłączeniu podlegają osoby zgłoszone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy biorące udział w konkursie. Ponadto do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021, poz. 735 z późn. zm.).

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów.

wz. PODKARPACKIEGO
 KURATORA OŚWIATY

 Stanisław Fundakowski

WICEKURATOR OŚWIATY

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter