20 marca 2019

Zaproszenie na udział w komisji konkursowej związanej ze zlecaniem zadań państwowym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Rzeszów, 2019-03-20

ZBF.3122.4.2.2019

 

Organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.)

 ZAPROSZENIE

 

            Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie informuje, że w imieniu Wojewody Podkarpackiego  przystąpił do prac związanych ze zlecaniem zadań państwowym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.), w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

            Na podstawie art. 15 ust. 2d ww. ustawy zaprasza się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy o wskazanie osób do komisji konkursowej.
Kandydatów (wraz z podaniem danych kontaktowych) należy zgłaszać pisemnie, na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów w terminie 7 dni od ukazania się zaproszenia.
O powołaniu do składu komisji oraz o terminach posiedzeń wybrana osoba zostanie poinformowana na piśmie.

            Jednocześnie informuję, że wyłączeniu podlegają osoby zgłoszone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy biorące udział w konkursie. Ponadto do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018, poz. 2096 z późn. zm.).

Udział w pracach komisji jest bezpłatny.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty

        Małgorzata Rauch

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter